BEM-BİR-SEN'İN 6. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞME TEKLİFLERİ

GÜNDEM Haber Girişi : 29 Temmuz 2021 12:54
BEM BİR SEN Genel Başkanı Levent USLU: Sendika olarak sunduğumuz tekliflerin takipçisi olmaya devam edeceğiz

BEM BİR SEN'İN 6. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞME TEKLİFLERİ


BEM BİR SEN Genel Başkanı Levent USLU: 


"Yerel yönetim çalışanlarının güvenini kazanmış, bu güveni

üst üste 16 yıldır almış olduğu genel yetki ile pekiştirmiş bir

sendikayız. Bem-Bir-Sen olarak; toplu sözleşmelerin kapsamının

sadece maaş artışları ile sınırlandırılmaması gerektiğini

düşünüyoruz. Çalışma barışının önündeki engellerin kaldırılması

ve yerel yönetim çalışanlarının çözüm bekleyen sorunlarının

çözülmesi için tekliflerimizi yıllardan beri toplu sözleşme

masasına taşıyoruz.

Ülke kaynaklarının verimli bir şekilde işletilmesini, milli

gelirin adil paylaşımını ve iktidarların toplumun farklı kesimlerine

eşit bir yaklaşım içerisinde bulunmasını önemsiyoruz. Bu Toplu

Sözleşme dönemi için hazırlamış olduğumuz talepler; genelde

kamu çalışanlarının, özelde ise yerel yönetim çalışanlarının

idari, mali, hukuki, sosyal ve özlük haklarının belirlenmesinde ve

uygulanmasında, mevzuattan kaynaklanan olumsuzlukları işaret

ettiği gibi, ülkemizin sağlıklı bir çalışma barışına kavuşmasına

katkı sunmayı da hedeflemektedir. Sendika olarak sunduğumuz

tekliflerin takipçisi olmaya devam edeceğiz." dedi.

İŞTE BEM-BİR-SEN'İN 6. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞME TEKLİFLERİ


BELEDİYE VE ÖZEL İDARE ÇALIŞANLARI

BİRLİĞİ SENDİKASI

(BEM-BİR-SEN)

01.01.2022 - 31.12.2023 YILLARINI KAPSAYAN

6. DÖNEM KAMU GÖREVLİLERİ

TOPLU SÖZLEŞMESİ

YEREL YÖNETİM HİZMET KOLUNA İLİŞKİN

6. TOPLU SÖZLEŞME TEKLİFLERİ

1- SOSYAL DENGE TAZMİNATINA ESAS ORAN

ARTIRILMALIDIR

Sosyal denge tazminatı oranı

MADDE ..- (1) Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile il özel

idarelerinin kadro ve pozisyonlarında istihdam edilen kamu

görevlilerine, 4688 sayılı Kanunun 32 nci maddesinde yer

alan usul ve esaslar çerçevesinde ödenebilecek sosyal

denge tazminatı aylık tavan tutarı en yüksek Devlet

memuru aylığının (ek gösterge dahil) net %200’üdür. Sosyal

denge tazminatının verilmesi yönünde yapılabilecek

sözleşmelerde, tavan tutarı aşmamak kaydıyla ödenebilecek

tazminatın aylık tutarı, çeşitli adlar altında yapılan ödemeler

(bayram ikramiyesi, eğitim yardımı, yakacak yardımı ve

benzeri adlarla yapılan ödemeler), görev yapılan birim ve

iş hacmi, görevin önem ve güçlüğü, görev yerinin özelliği,

çalışma süresi, kadro ve görev unvanı işe derecesi gibi

kriterlere göre farklı olarak belirlenebilir.

 (2) Sosyal Denge Sözleşmesinden yararlanan kamu

görevlilerinden sosyal denge sözleşmesi aidatı alınabilir.

2- SÖZLEŞMELİ PERSONEL KADROYA

GEÇİRİLMELİDİR

MADDE ..- (1) Yerel yönetimlerde çalışan sözleşmeli personelin

tamamı istisnasız kadroya geçirilmelidir. Eşitlik ilkesi gereği

hizmet kolları arasında fark gözetilmeksizin sözleşmeli personele

kadro verilmelidir.

(2) Memur kadrolarına atanmış olan personelin sözleşmeli

statüde geçirdikleri hizmet süreleri memur kadrolarında

geçmiş sayılır.

(3) 31 Mart 2019 tarihinden önce yerel yönetimlerde

7

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49 uncu maddesine

göre sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken, daha

sonra sözleşmesi feshedilenler, sözleşmelerini fesheden

kurumlara yapacakları yazılı müracaatları ile aynı esaslar

dahilinde tekrar işe alınırlar.

3- YEREL YÖNETİMLERDEKİ SÖZLEŞMELİ

PERSONELİN EK ÖDEME ORANLARI EMSALİ DEVLET

MEMURLARI ESAS ALINARAK BELİRLENMELİDİR

Sözleşmeli personel ek ödeme oranları

MADDE ..- 3/1/2012 tarihli ve 2012/2665 sayılı Bakanlar

Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personele

Ek Ödeme Yapılmasına Dair Karar’ın 1 inci maddesinin

birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında yer alan sözleşmeli

personele yapılmakta olan ek ödeme, sözleşmeli

çalıştırılmasına esas alınan kadro unvanında sözleşmeli

personel olarak geçen hizmet süresine göre aynı kadro unvanı

için 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (1) sayılı

Cetvelde belirlenen ek ödeme oranları üzerinden, meclis ve

yönetim kurulu kararı aranmaksızın anılan Bakanlar Kurulu

Kararında belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde ödenir.

4- SOSYAL DENGE TAZMİNATI ÖDENEBİLMESİ SINIRI

VE KOŞULLARI

Sosyal denge tazminatı

MADDE ..- (1) 4688 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin birinci

fıkrasındaki “toplu sözleşme sürecinin tamamlanmasını

izleyen üç ay içerisinde” ibaresi uygulanmaz.

(1) 4688 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin üçüncü fıkrası

hükümleri uygulanmaz.

8

5- ZABITA VE İTFAİYE PERSONELİNİN TAZMİNATLARI

ARTIRILMALIDIR

Zabıta ve itfaiye personelinin tazminatları

MADDE ..- (1) 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek

Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) ve (III) sayılı

Cetvellere göre itfaiye müdür yardımcısı, itfaiye amiri, itfaiye

başçavuşu, itfaiye çavuşu, itfaiye onbaşısı, itfaiye eri, itfaiye

şoförü ile zabıta amiri, zabıta müdür yardımcısı, zabıta

baş komiseri, zabıta komiseri, zabıta komiser yardımcısı

ve zabıta memuru kadrolarında bulunanların dereceleri

itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 20

puan ilave edilir.

6- İTFAİYE VE ZABITA YÖNETMELİKLERİ İLE NORM

KADRO YÖNETMELİĞİ NETİCESİNDE KALDIRILAN

KADROLARDA OLANLARIN HAKLARI KORUNMALIDIR

Kaldırılan unvan ve kadrolarda bulunanların hakları

MADDE.. – (1) 2005 yılı sonrasında çıkarılan yönetmelikler

ile kaldırılmış olan kadro unvanlarında görev yapmakta olup

da bu kadro unvanlarına ilişkin hakları şahsa bağlı olarak

devam edenlerden; “İtfaiye Onbaşısı” unvanlı karolarda

bulunanlar “İtfaiye Çavuşu” unvanlı kadrolara, “İtfaiye

Başçavuşu” unvanlı kadrolarda bulunanlar “İtfaiye Amiri”

unvanlı kadrolara, “Zabıta Komiser Yardımcısı” unvanlı

kadrolarda bulunanlar “Zabıta Komiseri” unvanlı kadrolara,

“Zabıta Baş Komiseri” unvanlı kadrolarda bulunanlar “Zabıta

Amiri” unvanlı kadrolara geçirilir ve geçirildikleri kadro

unvanlarına ilişkin mali ve sosyal haklardan yararlandırılır.

(2) 666 sayılı Kamu Görevlilerinin Mali Haklarının

9

Düzenlenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde

Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Hükmünde Kararnamenin Ek-4’te yer alan 1 Sayılı Belediye

ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro

Kütüğüne 1 inci derece “İtfaiye Onbaşısı” kadrosu eklenir.

7- ZABITA VE İTFAİYE PERSONELİNİN YAN ÖDEME

KAPSAMINDAKİ ZAMLARI ARTIRILMALIDIR

Zabıta ve itfaiye personelinin yan ödeme zamları

MADDE ..- (1) 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam

ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (I) sayılı Cetvele göre

itfaiye müdür yardımcısı, itfaiye amiri, itfaiye başçavuşu,

itfaiye çavuşu, itfaiye onbaşısı, itfaiye eri, itfaiye şoförü ile

zabıta amiri, zabıta amir yardımcısı, zabıta baş komiseri,

zabıta komiseri, zabıta komiser yardımcısı ve zabıta

memuru kadrolarında bulunanların dereceleri itibarıyla

yararlanmakta oldukları zam puanları %100 artırımlı olarak

uygulanır.

8- SOSYAL DENGE TAZMİNATI SÖZLEŞMELERİ İÇİN

SÜRE UZATIMI GETİRİLMELİDİR

Sosyal denge tazminatı süre uzatımı

MADDE ..- (1) 4688 sayılı Kanunun geçici 14 üncü

maddesinde yer alan “31/12/2015” ibareleri, “31/12/2023”

şeklinde uygulanır.

10

9- YEMEK YARDIMI

MADDE .. - (1) Bu Toplu Sözleşme kapsamına giren kamu

görevlilerinden, 31.07.2021 tarihi itibarıyla alınmakta olan

yemek bedeli tutarlarında artış yapılmaz.

(2) Yiyecek Yardım Yönetmeliği gereğince yahut

yemekhane olmaması veya görevleri sebebiyle (sahada,

arazide) yemekhanede yemek verilmeyenler için günlük

3000 kaloriye denk gelecek şekilde nakdi veya ayni olarak

ödeme yapılır.

(3) Yukarıdaki madde hükümlerinden aynı usul ve esaslar

çerçevesinde sözleşmeli personel de yararlanır.

(4) Diyabet, fenilketanüri, çölyak gibi hastalıkları olan

çalışanlara verilen yemek hizmetlerinde özel gereksinimler

dikkate alınır.

10- YEMEK YARDIMINA İLİŞKİN KAMU

ZARARLARININ AFFI

MADDE ..- Konusu suç teşkil etmemek kaydıyla, 31/12/2021

tarihine kadar personeline yemek yardımını nakden ödeyen

ya da kupon, kart, fiş, bilet veya bu mahiyette bir ödeme aracı

üzerinden gerçekleştirmek amacıyla bu ödeme araçlarının

teminini bütçesinden hizmet alımı yoluyla karşılamış olan il

özel idareleri, belediyeler, büyükşehir belediyeleri ve bağlı

kuruluşlarının yetkili ve görevli personeli hakkında idari

veya mali yargılama ve takibat yapılamaz, başlamış olanlar

işlemden kaldırılır, sonuçlanmış olanlar ileriye dönük olarak

kendiliğinden hükümsüz kalır.

11

11- ARAÇ KULLANANLARA İLAVE ÜCRET

ÖDENMELİDİR

Araç kullananlara ilave ücret

MADDE ..- Yerel yönetim hizmet kolu kapsamında çalışan

kamu görevlilerine, kadro unvanına ilişkin görevlerin yerine

getirilmesi yönünden zorunlu olmadığı halde, görevlerini

aynı zamanda taşıt aracı kullanarak fiilen yerine getirenlere

aylık olarak ilave 300 TL ücret ödenir.

12- TAHSİLAT BİRİMLERİNDE GÖREV YAPANLARA

FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ ÖDENMELİDİR

Tahsilat birimlerinde görev yapanlar için fazla çalışma

ücreti

MADDE..- Çevre Temizlik Vergisi ile Emlak Vergisi

tahsilatlarının yapıldığı dönemlerin her biri için iki aydan fazla

olmamak kaydıyla, Belediye Başkanı tarafından bu iki aylık

dönem içerisindeki Cumartesi veya Pazar günlerinde vergi

tahsilatına devam olunmasına karar verilmesi durumunda,

bu vergilerin tahsilatıyla görevli birimlerde memur veya

sözleşmeli personel olarak çalışanlara Cumartesi veya

Pazar günlerinden birinde beş saati geçmemek üzere

fazla çalıştırma yaptırılabilir. Bir takvim yılında bir kişiye

yaptırılacak fazla çalışmanın toplam süresi seksen saatten

fazla olamaz. Bu şekilde fazla çalışma yaptırılanlara, 657

sayılı Kanunun 178 inci maddesi uyarınca fazla çalışma

karşılığı olarak ilgili yıl için saat başına belirlenmiş olan

tutarın beş katı esas alınarak fazla çalışma ücreti ödenir.

12

13- MALİ SORUMLULUK ZAMMI

MADDE ..- 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar

Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına

Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (I)

sayılı Cetvelde yer alan ve yerel yönetimlerde görev

yapan veznedar ve tahsildar kadrolarında bulunanlar için

öngörülen mali sorumluluk zammı %50 artırımlı olarak

uygulanır.

14- YEREL YÖNETİMLER PERSONELİNE ULAŞIM

YARDIMI SAĞLANMALIDIR

Servis hizmeti

MADDE ..- Yerel yönetim hizmet kolunda çalışan personele

mesaiye geliş ve gidişleri için servis hizmeti sağlanır. Servis

hizmetinin ekonomik olmadığı durumlarda, mesai günleri

çalışma yerlerine gidiş-gelişlerinde belediyeler veya bağlı

kuruluşları tarafından işletilen toplu taşıma araçlarından

ücretsiz yararlanmaları için toplu taşıma kartı verilir.

Belediyeler veya bağlı kuruluşları tarafından işletilen toplu

ulaşım araçlarına, kamuya ait diğer toplu ulaşım araçlarına

da biniş hakkı sağlayacak şekilde ortak toplu taşıma kartı

düzenlenen yerlerde çalışanlara ise, toplam biniş sayıları

değişmemek kaydıyla bu ortak toplu taşıma kartı verilir.

15- İTFAİYE VE ZABITA PERSONELİ GÜNLÜK GÖREV

SÜRESİ ESAS ALINARAK YİYECEK YARDIMINDAN

YARARLANDIRILMALIDIR

İtfaiye ve zabıta personeli yiyecek yardımı

MADDE.. – Çalışma süresi ve saatleri, 657 sayılı Devlet

Memurları Kanununda belirtilen çalışma süre ve saatlerine

13

bağlı olmaksızın düzenlenmiş olup da günlük çalışma

süresi sekiz saati geçen itfaiye teşkilatı personeli ile zabıta

teşkilatı personeline, görevlerinin, öğlen yemeği dışındaki

yemek saatlerinde de devam etmesi halinde üç öğüne

kadar yemek verilebilir. Bu şekilde birden fazla yemek

verilenlerden, öğlen yemeği dışındaki yemekler için bedel

alınmaz.

16- VARDİYA USULÜ ÇALIŞAN PERSONELE TAYIN

BEDELİ VERİLMELİDİR

MADDE.. – Yerel yönetimler hizmet kolunda vardiya usulü

ile çalışan kamu personeline 2155 sayılı Kanuna göre tayın

bedeli verilir.

17- İTFAİYE ŞOFÖRÜ OLARAK ÇALIŞANLARIN

KADRO SORUNU ÇÖZÜMLENMELİDİR

İtfaiye şoförlerinin hakları

MADDE.. – “Şoför” unvanlı kadrolarda bulunanlardan

31.07.2021 tarihinden önce itfaiye teşkilatında

görevlendirilmiş olup da bir itfaiye aracının kullanımıyla ilgili

yükümlülükleri kayıt altına alınmak suretiyle 01.01.2022

tarihi itibarıyla da fiilen itfaiye aracı kullananlar yazılı

olarak müracaatları ve boş kadro olması kaydıyla, İtfaiye

Yönetmeliğinde yer alan 30 yaş şartı aranmaksızın itfaiye

eri kadrolarına atanır.

14

18- KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİLERİNE MAKTU

MESAİ ÜCRETİ ÖDENMELİDİR

Koruma Güvenlik memurlarının hakları

MADDE ..– Belediyelerde ve bağlı kuruluşlarında özel güvenlik

hizmetlerinde fiilen çalışan Devlet memuru statüsündeki

personel için 2022 ve 2023 yıllarında 5393 sayılı Belediye

Kanununun 51 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca

belediye meclisi tarafından maktu tutarda fazla mesai ücreti

belirlenmesinde, yılı bütçe kanununda bir belirleme yapılıp

yapılmadığına bakılmaz ve söz konusu personelin maktu fazla

mesai ücreti tutarının belirlenmesinde aynı belediyede zabıta

personeli kadro unvanları için belirlenmiş olan maktu fazla

mesai ücreti tutarları emsal alınır.

19- DEFİN HİZMETLERİNDE GÖREV YAPANLARA

FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİ ÖDENMELİDİR

Defin hizmetlerinde görev yapanların fazla çalışma

ücretleri

MADDE ..– 17/3/1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram

ve Genel Tatiller Hakkında Kanuna göre genel tatil günü

sayılan günler ve hafta tatili günü kapsamına giren günlerde;

a) Belediyelerin imam, gassal, memur ve şoför unvanlı

kadrolarında bulunanlardan, belediyelerce yürütülen defin

hizmetlerinde fiilen görev yapanlara, b) Belediyelerin tabip

kadrolarında Devlet memuru veya sözleşmeli personel olarak

görev yapanlardan ilgili mevzuatında mahalli idareler tarafından

defin işlemleri öncesinde yerine getirilmesi zorunluluğu bulunan

hizmetler sebebiyle göreve çağrılanlara çalıştıkları her gün için

yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma

saat ücretinin 3 katının 6 saate tekabül eden tutarı kadar fazla

çalışma ücreti ödenir.

15

20- BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCILARI VE BAĞLI

KURULUŞLARDAKİ DAİRE BAŞKANLARI 3600 EK

GÖSTERGE KAPSAMINA ALINMALIDIR

Ek gösterge

MADDE .. - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa

ekli (II) sayılı Cetvelde düzenleme yapılıncaya kadar,

anılan Cetvelin; a) “6. Mahalli İdareler İle Bağlı Ve İlgili

Kuruluşlarda” bölümünde yer alan “Daire Başkanı”

ibaresi, aynı Cetvelin “3. Mahalli İdareler İle Bağlı Ve İlgili

Kuruluşlarda” bölümünde, b) “6. Mahalli İdareler İle Bağlı Ve

İlgili Kuruluşlarda” bölümünde yer alan “Belediye Başkan

Yardımcısı” ibaresi, aynı Cetvelin “3. Mahalli İdareler İle

Bağlı Ve İlgili Kuruluşlarda” bölümünde, kabul edilerek

uygulama yapılır.

21- İCRA MEMURLARININ TAZMİNATI

MADDE .. - İcra memuru kadrolarında bulunanların

2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe

konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara

İlişkin Karara ekli (III) sayılı Cetvele göre dereceleri itibarıyla

yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 10 puan ilave

edilir.

22- AFET OLAN YERLERDE ÇALIŞANLARA AFET

TAZMİNATI ÖDENMELİDİR

Afet tazminatı

MADDE ..- 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata

Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak

Yardımlara Dair Kanun kapsamına girecek şekilde afete

uğrayan bölgelerde kurtarma, barındırma, yardım,

16

söndürme, sevk ve tevzi işlerinde çalışanlara, en yüksek Devlet

memuru aylığının (ek gösterge dahil) % 100’ünü geçmemek

üzere afet tazminatı ödenir.

23- DİNİ BAYRAMLARDA VERİLEN İKRAMİYE İÇİN

SOSYAL DENGE TAZMİNATI TAVAN TUTARI ARTIRILMALI

MADDE .. - Sosyal denge tazminatı tutarına esas oran, dini

bayram olan aylar için toplu sözleşmedeki tavan tutarının iki

katına kadardır.

24- İL ÖZEL İDARELERİNDE ARAZİDE ÇALIŞAN

PERSONELE EK TAZMİNAT ÖDENMELİDİR

MADDE … : KÖYDES ve benzeri dış görevlendirmelerde görev

alan il özel idaresi personeline, her ay aylıklarıyla birlikte 2.000

gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu

bulunacak tutarda ek tazminat ödenir.

25- MÜLTECİ NÜFUSUN YOĞUN OLDUĞU YERLERDE

PERSONELE EK ÖDEME VERİLMELİDİR

MADDE … : Nüfusunun en az üçte biri oranında mülteci

barındıran büyükşehir, il ve ilçelere merkezi bütçeden ek katkı

verilir. Bu belediyelerde görev yapan kamu personeline ek

ödeme verilir.

26- YEREL YÖNETİMLERDE GÖREVLİ MUHASEBE

YETKİLİLERİNİN ÖZLÜK HAKLARINDAKİ ADALETSİZLİK

GİDERİLMELİDİR

MADDE … : (1) Yerel yönetimlerde görevli muhasebe yetkilileri

ile genel bütçeli idarelerde görevli muhasebe yetkililerinin özlük

hakları eşitlenmelidir.

17

(2) Ayniyat saymanı ile Muhasebeci kadrosunun özel

hizmet tazminatları eşitlenmelidir.

(3) Gerçekleştirme görevlileri ile harcama yetkilileri de mali

sorumluluk zammından yararlanır.

27- MAKTU MESAİ ÜCRETLERİ ARTIRIMLI OLARAK

VE YILLIK İZİNLERDE KESİNTİ YAPILMADAN

ÖDENMELİDİR

MADDE … : (1) Zabıta ve itfaiye personeline 2022 ve 2023 yılı

merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenerek ödenen aylık

maktu fazla çalışma ücreti %25 artırımlı ödenir.

(2) Yıllık izinli olunan dönemlerde maktu fazla çalışma

ücretlerinin ödenmesine devam olunur.

28- ÖLÇÜ AYAR MEMURLARININ HAKLARI

GELİŞTİRİLMELİDİR

MADDE … : (1) Ölçü ayar memurlarının 2006/10344 sayılı

Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan devlet memurlarına

ödenecek zam ve tazminatlara ilişkin karara ekli (II-III) sayılı

cetvellere göre yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 20

puan ilave edilir.

29- EVLENDİRME MEMURLARININ HAKLARI

GELİŞTİRİLMELİDİR

MADDE … : Evlendirme memurlarının 2006/10344

sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan devlet

memurlarına ödenecek zam ve tazminatlara ilişkin karara ekli

(II-III) sayılı cetvellere göre yararlanmakta oldukları tazminat

oranlarına 20 puan ilave edilir.

18

30- YEREL YÖNETİMLERİN HUKUK BİRİMLERİNDE

ÇALIŞANLARA EK ÖDEME VERİLMELİDİR

MADDE … : Yerel yönetimlerin hukuk birimlerinde çalışanlara

yıllık 6000 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan

katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı kadar ek ödeme

yapılır.

31- BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCILARININ

TAZMİNATLARI ARTIRILMALIDIR

MADDE … : Nüfusu 250.000 ve üzeri il ve büyükşehir ilçe

belediye başkan yardımcıları, bakanlık daire başkanları

için ilgili mevzuatında öngörülen makam, görev ve temsil

tazminatları ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun

152 nci maddesi uyarınca ödenen zam ve tazminatlardan

aynen yararlanırlar.

 

32- BÜYÜKŞEHİR TEFTİŞ KURULLARINDAKİ VE İL

BELEDİYELERİNDEKİ MÜFETTİŞLERİN HAKLARI

ARTIRILMALIDIR

MADDE … : (1) Büyükşehir Belediyesi ile bağlı kuruluşlarda

teftiş kurulu başkanı kadrosuna atananlar, bakanlık genel

müdürlük teftiş kurulu başkanı; başmüfettiş, müfettiş ve

müfettiş yardımcısı kadrosuna atananlar ise bakanlık genel

müdürlük başmüfettiş, müfettiş ve müfettiş yardımcısı

için 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve ekli

cetvellerinde kadro dereceleri esas alınarak belirlenen ücret

ve tazminatlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda

belirtilen ek göstergeden aynen yararlanırlar.

(2) Halen büyükşehir belediyelerinde, büyükşehirlere bağlı

kuruluşlar ve büyükşehirlere bağlı ilçe belediyelerinde görev

19

yapan müfettişlerin yararlanmakta olduğu ek gösterge ve

makam ile görev tazminatından il belediyelerinde görev

yapan müfettişler de aynı şekilde yararlanırlar.

33- İTFAİYE ÇALIŞANLARININ FİİLİ HİZMET SÜRESİ

ZAMMINA İLİŞKİN DÜZENLEME YAPILMALIDIR

MADDE … : 5510 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesi ile

27.09.2008 tarih ve 27010 sayılı yönetmelikte fiili hizmet

süresi zammı alan meslekler ve fiili hizmet süresi belirtilmiştir.

Kanunun ve yönetmeliğin 15 inci maddesine göre İtfaiye

ve Yangın Söndürme İşlerinde Çalışanların yıllık 60 gün

fiili hizmet süresi zammı alması gerekmektedir. Sosyal

Güvenlik Kurumu’nun 05.06.2009 tarih ve 509 sayılı Fiili

Hizmet Süresi Zammı Uygulaması konulu genelgesinde

sadece yangına giriş süresinin baz alınacağı şeklinde

yanlış bir yorum yapılmıştır. Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin,

itfaiye teşkilatının görevleri başlıklı 6. maddesinde yer

alan tüm görevleri ve tüm itfaiye çalışanlarını kapsayacak

şekilde, 60 günlük fiili hizmet süresi zammı Kanunda ve

Yönetmelikte belirtildiği gibi uygulanarak, mevcut genelge

iptal edilmelidir.

34- ZABITA PERSONELİ FİİLİ HİZMET SÜRESİ

ZAMMINDAN YARARLANMALIDIR

MADDE … :Zabıta personeli; 5510 sayılı Kanunun 40.

maddesi kapsamına alınarak fiili hizmet zammından

faydalandırılmalıdır.

20

35- GÖREVDE YÜKSELME ve UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ

SINAVLARININ AÇILMASI MECBURİ HALE

GETİRİLMELİDİR

MADDE .. -Görevde yükselme veya unvan değişikliği

sınavlarının açılmasında, kurumların takdir yetkisi

sınırlandırılmalı ve keyfi uygulamalar engellenmelidir.

Boşalan kadrolar için belirli bir süre içerisinde görevde

yükselme ile unvan değişikliği sınavlarının açılması mecburi

hale getirilmelidir. Sözlü sınav kaldırılmalıdır. Bu sınavlar

merkezi sistemle yapılmalıdır.

36- İTFAİYE VE ZABITA PERSONELİNE İLİŞKİN

HİZMET SINIF DÜZENLEMESİ

MADDE ..- İtfaiye ve zabıta çalışanlarına yönelik yeni hizmet

sınıfı oluşturulmalı veya teknik sınıfana dâhil edilmelidir.

37- SU VE KANALİZASYON İDARELERİ İLE ULAŞIM

İDARELERİNE İKRAMİYE ÖDENMESİ

MADDE … :Belediye bağlı kuruluşlarında görev yapan

personele kurum kuruluş kanunlarında yer alan hükümlere

göre ödenmekte olan ikramiyeleri kaldıran 666 Sayılı KHK

hükmü Anayasa Mahkemesinin 2012/205 Esas sayılı kararı

ile iptal edildiğinden dolayı ikramiye ödemelerine devam

edilmelidir.

38- KAMU GÖREVLİLERİNİN EMEKLİLİĞE

ZORLANMAMASI

MADDE … : Emekli aylığı bağlanmasına hak kazanmış

olmakla birlikte yaş haddini doldurmamış olması sebebiyle

emekliye ayrılmayan kamu görevlilerinin emekliliğe

21

zorlanmasına yönelik baskılara son verilmelidir. Bu

durumdaki kamu görevlilerinin emekli olmak veya çalışmaya

devam etmek konusundaki tercihleri kendi özgür iradelerine

bırakılmalı; sürgün ve cezalarla emekli olmaya zorlamaya

yönelik iş ve işlem yapanlar cezalandırılmalıdır.

39- SU ALTI PERSONELİNE MALİ HAKLARI

VERİLMELİDİR

MADDE … :Yerel yönetimlerde kurbağa adam, dalgıç gibi

görevlerde çalışanların, diğer kurumlarda aynı iş yapanların

yararlandıkları mali haklardan yararlanabilmesi ve bunun

için sertifika ve eğitim sorunlarının çözümüne yönelik

tedbirler bir an önce alınmalı ve söz konusu personelin

mağduriyeti giderilmelidir.

40- ÇALIŞMA ORTAMLARININ VE ÇALIŞANLARIN

GÜVENLİKLERİNİN SAĞLANMASINA YÖNELİK

TEDBİRLER

MADDE … : (1) Zabıta çalışanlarının güvenliklerinin

sağlanması için gerekli olan tedbirler bir an önce alınmalıdır.

(2) Kasko, DASK ve yangın sigortalarından itfaiye

hizmetleri için belirli bir oranda pay ayrılmasını sağlayacak

düzenlemeler yapılmalı, ayrılacak bu pay ile oluşturulacak

fon itfaiye teşkilatlarının teknik ve güvenlik malzeme

tedarikinde kullanılmalıdır.

(3) İşyerlerinin çalışma şartları çağın gereklerine uygun

hale getirilmeli, iş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili tedbirler

zamanında alınmalı ve tam olarak uygulanmalıdır.

22

41- MAHALLİ İDARELERDE ÇALIŞANLARIN İKRAMİYE

TUTARLARI ARTIRILMALI VE YARARLANACAKLARIN

KAPSAMI GENİŞLETİLMELİDİR

İkramiye

MADDE ..- (1) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi

Kanununun 22 nci maddesinin son fıkrasındaki “30.000”

gösterge rakamı “60.000” olarak, 5302 sayılı İl Özel İdaresi

Kanununun 36 ncı maddesinin son fıkrasındaki “20.000”

gösterge rakamı “40.000” olarak, 5393 sayılı Belediye

Kanununun 49 uncu maddesinin son fıkrasındaki “20.000”

gösterge rakamı “40.000” olarak uygulanır. Büyükşehir

belediyesi bağlı kuruluşlarındaki Devlet memurları da aynı

usul ve esaslar çerçevesinde bu ikramiyeden yararlandırılır.

(2) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 22 nci

maddesinin son fıkrasında, 5302 sayılı İl Özel İdaresi

Kanununun 36 nci maddesinin son fıkrasında ve 5393 sayılı

Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin son fıkrasında

yer alan “yüzde onunu” ibaresi, “yüzde ellisini” şeklinde

uygulanır.

42-İHALE KOMİSYONU İLE MUAYENE VE KABUL

KOMİSYONU ÜYELERİNİN TAZMİNAT ORANLARINA

ARTIRIM YAPILMALIDIR

MADDE .. - Bu hizmet kolu kapsamındaki kurum ve

kuruluşlarda ihale, muayene ve kabul komisyonlarında

üye olarak görevlendirilenlere 2006/10344 sayılı Bakanlar

Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına

Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) ve

(III) sayılı Cetvellere göre yararlanmakta oldukları tazminat

oranlarına 20 puan ilave edilir.

23

43-İTFAİYE GÖREVLERİ SIRASINDA ÖLEN VEYA

MALUL HALE GELEN İTFAİYE PERSONELİ İÇİN ORMAN

PERSONELİ GİBİ NAKDİ TAZMİNAT ÖDENMELİDİR

İtfaiye personeli için nakdi tazminat

MADDE ..- 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Kanunun 71 inci

maddesi hükmü, Belediye itfaiye yönetmeliğinde belirtilen

görevlere bilfiil katılmış olan ve bu çalışmalar sırasında

ölmüş veya malûl olmuş itfaiye personeli hakkında da aynı

usul ve esaslar dahilinde uygulanır.

44-VARDİYA USULÜ ÇALIŞILAN İŞYERLERİNDEKİ

PERSONELE İLAVE TAZMİNAT VERİLMELİDİR

Vardiya tazminatı

MADDE ..- Bu Toplu Sözleşme kapsamına giren kamu

görevlilerinden, vardiya usulü ile çalışanlara, her ay

aylıklarıyla birlikte 1.000 gösterge rakamının memur aylık

katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarda vardiya

tazminatı ödenir.

45-YEREL YÖNETİMLERDE UZMAN KADROSUNDA

BULUNANLARIN ÖZEL HİZMET TAZMİNATI ORANI

ARTIRILMALIDIR

Uzmanların özel hizmet tazminatı

MADDE .. - 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile

yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam

ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı Cetvele göre

Uzman kadrosunda bulunanların dereceleri itibarıyla

yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 80 puan ilave

edilir.

24

46- SALGINLA MÜCADELE İKRAMİYESİ

MADDE ..- Pandemi sürecinde fiili olarak görev alan yerel

yönetim çalışanlarına yılda bir defaya mahsus olmak üzere

salgınla mücadele ikramiyesi ödenir. Ödenecek ikramiye

tutarı en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge

dahil) %200’üdür.

47- DEFİN HİZMETLERİNDE GÖREV YAPANLARIN

HAKLARI İYİLEŞTİRİLMELİDİR

MADDE..- (1) “Gassal” unvanlı kadrolarda bulunanlar,

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli I sayılı Ek

Gösterge Cetvelinin “VI- Din Hizmetleri Sınıfı” başlıklı

bölümünün (c) bendinde belirlenmiş olan uygun ek

göstergelerden yararlandırılır. Bu şekilde ek göstergeden

yararlandırılanların diğer mali hakları Diyanet İşleri

Başkanlığında “Müezzin-Kayyım” unvanlı kadrolarda görev

yapıp da imam hatip lisesi mezunu olan ve aynı kazanılmış

hak aylığı derecesinde bulunanlar esas alınarak belirlenir.

(2) Defin hizmetlerinde görev yapan personel fiili hizmet

süresi zammı kapsamında değerlendirilir.

(3) Defin hizmetlerinde görev yapan personele ödenen

fazla çalışma ücretleri vergiden istisna tutulur.

(4) Defin hizmetlerinde görev yapanların birinci derece

yakınlarının cenaze giderleri belediyeler tarafından

karşılanır.

(5) Defin hizmetlerinde görev yapanlara periyodik olarak

psikolojik destek verilir.

25

48- İTFAİYE ve ZABITA PERSONELİ ŞEHİTLİK VE

GAZİLİK HAKLARINA SAHİP OLMALIDIR

MADDE ..- İtfaiye ve zabıta personeli 2330 sayılı Kanunun 2

nci maddesinde sayılanlar gibi şehitlik ve gazilik haklarından

faydalanır.

49- KAMU GÖREVLİLERİNE HUKUKİ DESTEK

SAĞLANMALIDIR

MADDE ..- Yürüttükleri kamu hizmeti ve taşıdıkları kamu

görevlisi sıfatı gereği adli olaylara mağdur veya müşteki

sıfatıyla taraf olan ya da haklarında şüpheli veya sanık sıfatı

ile cezai tatbikat başlatılan kamu görevlilerine kurumlarınca

avukat desteği sağlanır, sağlanamadığı takdirde savunma,

dava masrafları kurum bütçesinden karşılanır.

50- GECE ÇALIŞMA EK ÜCRETİ

MADDE ..- Akşam saat 20.00 ile sabah saat 06.00 saatleri

arasında fiilen çalışan yerel yönetimler personeline, bu

şekilde çalıştıkları her gün için 50 TL ek ücret ödenir. Bu

maddeye göre her ay en fazla 7 gün için ödeme yapılabilir.

51- YEREL YÖNETİMLERDEKİ SAĞLIK HİZMETİ

ÇALIŞANLARINA EK ÜCRET VERİLMELİDİR

MADDE ..- 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar

Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına

Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) ve

(III) sayılı Cetvelde Yerel yönetimlerde görev yapan sağlık

hizmetleri personeline dereceleri itibarıyla yararlanmakta

oldukları tazminat oranlarına 10 puan ilave edilir.

26

52- SANAT TARİHÇİSİ KADROLARINDA DÜZENLEME

YAPILMALIDIR.

MADDE ..: Sanat tarihçisi unvanlı kadrolarda bulunanlar,

2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe

konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve

Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı Cetvelin “E) Teknik

Hizmetler Bölümü”nde arkeologlar için öngörülen tazminat

oranları ve özel hizmet tazminatından aynı usul ve esaslar

çerçevesinde yararlandırılır.

53- BİYOLOG KADROLARINDA DÜZENLEME

YAPILMALIDIR.

MADDE ..: Biyolog unvanlı kadrolarda bulunanlar, Teknik

Hizmetler sınıfına alınmalıdır.

54- TOPLU SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNİN

UYGULANMASINA YÖNELİK BAKANLIKÇA YEREL

YÖNETİMLERE GENELGE ÇIKARILMASI

MADDE ...: Yerel yönetim hizmet koluna ilişkin toplu

sözleşmenin Resmi Gazetede yayımlanmasını izleyen

30 gün içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca,

toplu sözleşme hükümlerinin uygulanması talimatını içeren

genelge yayımlanarak yerel yönetimlere gönderilir.

Yorum Yaz
  • UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik yorumları onaylanmamaktadır.